212227 544741 7F7F7F 85604D BA4921 C7C9BE FF911E FFFFD9

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...SunSet...

Posted by
behrad (huntington beach, United States) on 24 January 2011 in Landscape & Rural and Portfolio.

جایی که باید زیست ،
اینجاست و نیست ...
آفتابی که اکنون بر من است ،
نیست می دانم
و چاره ای جز زیستن در پرتواش نمی بینم .
راهی برای رهایی نیافته ام !
چیزی جز سایه در من نیست .
سرشارم از رنج ها و نام ها...

Canon EOS 450D 1/160 second F/11.0 ISO 200 34 mm

Canon EOS 450D
1/160 second
F/11.0
ISO 200
34 mm